เป็นผู้นำระดับโลกในชุมชนและบริการที่มีมนุษยธรรม

ที่ไหนมีความต้องการ ที่นั่นมีไลออนส์ ประวัติศาสตร์ของเรานั้นมีความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นความภาคภูมิใจเป็นเวลากว่า 100 ปีแล้วที่เราให้บริการด้วยความเมตตา โดยสิ่้งแรกคือเราให้ความสำคัญกับความต้องการของชุมชนของเรา และโลกใบนี้ เรามองย้อนกลับไปในอดีตอย่างภาคภูมิใจ แต่เรารู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ทุกๆ วัน เรากำลังสร้างมรดกของเราโดยมีเป้าหมายในการสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต


ไลออน สง่า วนาสินชัย

ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 ปีบริหาร 2566-2567

สังกัดสโมสรไลออนส์วังใหม่ กรุงเทพ

|โหลดประวัติ

นโยบายของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 ปีบริหาร 2566-2567

สโมสรกำหนดเป้าหมาย 5 ด้านตามความสามารถของสโมสร ได้แก่ กิจกรรมบริการ สมาชิกภาพ การพัฒนาผู้นำ การสื่อสารการตลาด และการสนับสนุน LCIF เมื่อสโมสรกำหนดเป้าหมายแล้ว ภาคจะนำเป้าหมายโดยรวมไปปรับปรุงเป้าหมายของภาค 310-เอ2

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภาค ประธานเขตจะเป็นผู้ติดตามเป้าหมายที่สโมสรตั้งไว้ และประธานภูมิภาคจะเป็นผู้ติดตามเป้าหมายโดยรวมของภูมิภาคที่ดูแล เมื่อสโมสรบรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้เขต ภูมิภาค และภาคประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน ดังนั้นนโยบายของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ประกอบด้วยดังนี้

  1. ด้านกิจกรรมบริการ ส่งเสริมและสนับสนุนสโมสร ทำกิจกรรมบริการในพื้นที่ชุมชน หาวิธีการใหม่เพื่อให้บริการชุมชน สร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน โดยกิจกรรมที่ส่งเสริมประกอบด้วย โรคเบาหวาน สายตา หิวโหย สิ่งแวดล้อม มะเร็งในเด็ก เยาวชน ภัยพิบัติ และมนุษยชาติ
  2. ด้านสมาชิกภาพ สนับสนุนให้สโมสรเพิ่มสมาชิก โดยการเชิญสมาชิกทุกช่วงวัย กลุ่มสมาชิกลีโอ กลุ่มสมาชิกที่ทำกิจกรรมเดียวกัน และกลุ่มจิตอาสาต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริการชุมชนให้มากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมให้สโมสรก่อตั้งสโมสรใหม่ ฟื้นฟูสโมสรและรักษาสมาชิกภาพสโมสร เพื่อให้ภาคมีความแข็งแกร่ง
  3. ด้านการพัฒนาผู้นำ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้นำสมาชิกทุกระดับ เพื่อให้สมาชิกมีโอกาสอบรม สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ของภาค ภาครวม สากล การสัมมนาผ่านเว็บไซต์ หรือศูนย์เรียนรู้ของไลออนส์สากล
  4. ด้านการสื่อสารการตลาด สนับสนุนให้สโมสรประชาสัมพันธ์องค์กรไลออนส์ให้เป็นที่รู้จักของชุมชน โดยผ่านสื่อทางสังคม เว็บไซต์ Facebook Fanpage และสื่อท้องถิ่นของสโมสร
  5. ด้านเงินสนับสนุน LCIF Campaign 100 Empowering Service ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนที่มีส่วนร่วมในกองทุนมูลนิธิไลออนส์สากล (LCIF) โดยสนับสนุน 1,000 เหรียญสหรัฐ เป็นสมาชิก Melvin Jones Fellow หรือสนับสนุนให้ทุกสโมสร สนับสนุน 20, 50, 100, 200 เหรียญสหรัฐ 100%
  6. ส่งเสริมการทำกิจกรรมบริการด้านสิ่งแวดล้อมโดยร่วมกับผู้คนในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ใครทำบุญได้บุญ ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก รักและผู้พัน ขอให้มีความสามัคคีและร่วมใจกัน

ดาวน์โหลดนโยบายของสโมสรไลออนส์สากลภาค 310 เอ2 ปีบริหาร 2566-2567

เกณฑ์การพิจารณาสโมสรยอดเยี่ยม ปีบริหาร 2566-2567

ประกอบด้วยด้านสมาชิก ด้านกิจกรรมบริการ ด้านการพัฒนาผู้นำ ด้านการสื่อสารและการตลาด และการสนับสนุน LCIF
อ่านรายละเอียด
 

ภารกิจการให้บริการ

สโมสรไลออนส์ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2460

สโมสรของเราเป็นสถานที่ที่บุคคลมารวมกันเพื่อใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และมีความพยายามที่จะทำให้ชุมชนดีขึ้น รวมถึงโลกใบนี้ด้วย

 

กิจกรรมบริการหลักของสโมสรไลออนส์สากล (Global Causes)

สโมสรไลออนส์ที่เข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล จะต้องทำ "กิจกรรม" (Activity) เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และสังคมในชุมชนที่สโมสรตั้งอยู่หรือในประเทศตน หรือทั่วโลกเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมนั้นแบ่งออกเป็น 2 อย่างคือ "กิจกรรมบริการ" และ "กิจกรรมหาทุน" เพื่อนำเงินที่ได้มาให้บริการสาธารณกุศล หรือการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น

ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ด้วยความร่วมมือร่วมใจของไลออนส์และลีโอส์เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งโลก เรามีสมาชิกกว่า 1.4 ล้านคน ปัจจุบันเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างแท้จริง

ดังนั้นจึงเรวมตัวเพื่อให้บริการทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการ 5 ประการ ได้แก่ โรคเบาหวาน สิ่งแวดล้อม สายตา ความหิวโหยและมะเร็งในเด็ก กิจกรรมเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่เราต้องตอบสนอง ด้วยความท้าทายที่สำคัญต่อมนุษยชาติและเราเชื่อว่าเป็นจะตอบสนองความต้องการของผู้คนได้

อ่านต่อ
 

ผู้บริหารสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310-เอ2 ปีบริหาร 2566-2567

ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2
ไลออน สง่า วนาสินชัย
ผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 เพิ่งผ่านพ้น
ไลออน อัครภณ ศิรนรากุล
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 1
ไลออน ทิพวรรณ เชื้อเจ็ดตน
รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 คนที่ 2
ไลออน นิตยา เธียรวรรณ
เลขาธิการภาค 310-เอ2
ไลออน ธนกร เผดิมปราชญ์
เหรัญญิกภาค 310-เอ2
ไลออน สิทธิโชค รมณีย์กชกร
รายชื่อกรรมการภาค

สถานะภาพของสโมสร ปีบริหาร 2566-2567

สโมสรใหม่ 0
Status Quo 0
Cannelled 0
Pending 0
Active 42
สโมสรที่ Active
 

สถิติความเคลื่อนไหวสมาชิก ปีบริหาร 2566-2567

สมาชิกปีบริหารที่ผ่านมา1,072 คน
สมาชิกเพิ่ม-->คลิกเพื่อดูข้อมูล197 คน
สมาชิกพ้นสภาพ-->คลิกเพื่อดูข้อมูล135 คน
รวมทั้งสิ้น1,134 คน
สมาชิกสุทธิ62 คน
รายละเอียดความเคลื่อนไหวสมาชิก
 

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกเพิ่ม-ลด รายเดือน

Chart...

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกเสุทธิรายเดือน

Chart...

กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสุทธิ ปีบริหาร 2566-2567

Chart...