ส่วนที่ 1

 1. ด้านสมาชิก

  1. นำส่งเงินค่าบำรุง และภาระทางการเงินที่มีต่อสโมสรไลออนส์สากล ภาครวม 310 ภาค 310 เอ2
  2. เพิ่มสมาชิกอย่างน้อย 1 ท่าน หรือก่อตั้งสโมสรใหม่ สโมสรลีโอ สโมสรสาขา
 2. ด้านกิจกรรมบริการ

  1. กิจกรรมตามนโยบายของไลออนส์สากล อย่างน้อย 1 กิจกรรม
  2. กิจกรรมส่งเสริมสาธารณสุขและช่วยเหลือผู้ประสบภัย อย่างน้อย 1 กิจกรรม
  3. กิจกรรมด้านเยาวชน อย่างน้อย 1 กิจกรรม
  4. ทำกิจกรรมด้านสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ อย่างน้อย 1 กิจกรรม
  5. สนับสนุน LCIF
 3. ด้านพัฒนาผู้นำ

  1. นายกสโมสร เลขาธิการ เหรัญญิก และประธานฝ่ายต่าง ๆ ของสโมสร ปีบริหาร 2566-2567 เข้ารับการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสร (มิถุนายน 2566) 2565
  2. สมาชิกของสโมสรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ ของภาค 310 เอ2
  3. สมาชิกของสโมสรเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำ ของภาครวม 310 ประเทศไทย
 4. ด้านการตลาด

  1. สโมสรใช้สื่อท้องถิ่น หรือ MyLion หรือ Social Media อื่นๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
  2. รายงานการทำกิจกรรม (MA. Report) ผ่านทาง MyLion
  3. รายงานสมาชิกภาพ (MM. Report) ผ่านทางภาคฯ ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน
  4. กิจกรรมการสำรวจ และสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในสโมสร

ส่วนที่ 2

เลือกทำอย่างน้อย 7 ข้อ

 1. นายกสโมสร เลขาธิการ เหรัญญิก อุปนายกคนที่ 1 ประธานฝ่ายกิจกรรมบริการ อย่างน้อย 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมเขต ครบทั้ง 3 ครั้ง
 2. นายกสโมสร เลขาธิการ เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคฯ ครบทั้ง 4 ครั้ง
 3. สโมสรฯ จัดประชุมสามัญประจำเดือนทุกเดือน
 4. <
 5. สมาชิกอย่างน้อย 3 ท่าน ลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 58 จังหวัดตรัง
 6. สมาชิกลงทะเบียนการประชุมโอซีล ครั้งที่ 60 ฟิลิปปินส์ และประชุมใหญ่ไลออนส์สากล ครั้งที่ 106 เมลเบิร์น ออสเตรเลีย
 7. จัดพิธีสดุดีนายกสโมสรเพิ่งผ่านพ้นและรำลึกถึงอดีตนายกสโมสรในปีบริหาร
 8. สนับสนุนพิธีสดุดีผู้ว่าการภาคฯ เพิ่งผ่านพ้น และรำลึกถึงอดีตผู้ว่าการภาคฯ
 9.  ส่ง Year Plan ของสโมสร ให้ภาค 310 เอ2 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566
 10. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีของสโมสร ส่งให้ภาคฯ ภายใน 31 สิงหาคม 2566
 11. PU.101(รายนามคณะกรรมการบริหารสโมสร) ปี 2567-2568 ให้ภาคฯ ภายใน 30 เมษายน 2567

รางวัลด้านสมาชิกภาพ

ก่อตั้งสโมสรไลออนส์ใหม่ 1 สโมสร จำนวนสมาชิก 20 ท่านขึ้นไป

 1. สโมสรที่ก่อตั้งสโมสรใหม่ รับเงินรางวัล 20,000 บาท (เข้าบัญชีบริหารสโมสร 10,000 บาท และบัญชีกิจกรรมสโมสร 10,000 บาท) และสมาชิกก่อตั้งทุกท่านจะได้รับเสื้อกั๊กสีเหลือง
 2. เครื่องหมายเกียรติยศขยายสโมสรประดับธงสโมสร (จากสากล)

ก่อตั้งสโมสรลีโอใหม่ 1 สโมสร จำนวนสมาชิก 20 ท่านขึ้นไป

 1. สโมสรลีโอที่ก่อตั้งใหม่ รับเงินรางวัล 10,000 บาท
 2. เครื่องหมายเกียรติยศขยายสโมสรประดับธงสโมสร (จากสากล)

รางวัลแนะนำสมาชิกใหม่

 1. สมาชิกทุกท่านมีสิทธิได้รับการพิจารณารางวัลนี้
 2. สมาชิกที่เป็นสปอนเซอร์แนะนำสมาชิกใหม่ 1 ท่าน จะได้รับเสื้อกั๊กสีเหลือง 1 ตัว และสมาชิกใหม่จะได้รับเสื้อกั๊กสีเหลือง 1 ตัว

รางวัลการรักษาสมาชิกภาพ

 1. สโมสรที่มีสมาชิก จำนวนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และไม่มีสมาชิกลาออก(Drop) สมาชิกนับถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 หรือการประชุมคณะกรรมการภาคฯ ครั้งที่ 1/2567-2568 รับเงินสนับสนุนงบบริหารสโมสร จำนวน 5,000 บาท
 2. สโมสรที่มีสมาชิก จำนวนตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และไม่มีสมาชิกลาออก(Drop) สมาชิกนับถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 หรือการประชุมคณะกรรมการภาคฯ ครั้งที่ 1/2567-2568 รับเงินสนับสนุนงบบริหารสโมสร จำนวน 5,000 บาท
 3. สโมสรที่มีสมาชิก จำนวนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 และไม่มีสมาชิกลาออก(Drop) สมาชิกนับถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 หรือการประชุมคณะกรรมการภาคฯ ครั้งที่ 1/2567-2568 รับเงินสนับสนุนงบบริหารสโมสร จำนวน 15,000 บาท

คณะกรรมการประกอบด้วย

รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ท่านที่ 1 ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารภาคเป็นกรรมการ
 • ระยะเวลาพิจารณาเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2566 ถึง 2 กรกฎาคม 2567
 • สโมสรจะได้รับรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมระดับต่าง ๆ ยอดสมาชิกจะต้องไม่ติดลบ
 • ผู้รับรางวัลทุกท่านต้องไม่ติดค้างเงินค่าบำรุงสโมสรค่าบำรุงภาคหรือเงินอุดหนุนใดๆ ของไลออนส์
 • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เงินรางวัลจะมอบให้ในการประชุมคณะกรรมการภาคฯ ครั้งที่ 1/2567-2568