ส่วนที่ 1

 1. ด้านสมาชิก

  1. เพิ่มสมาชิกใหม่สุทธิอย่างน้อย 1 ท่าน หรือก่อตั้งสโมสรใหม่ ภายในปีบริหาร 2564-2565
  2. แจ้งกลยุทธ์ในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับสมาชิกเดิม
 2. ด้านกิจกรรมบริการ (ทำครบทุกข้อ)

  1. ทำกิจกรรม 5 ด้าน ตามนโยบายของสโมสรไลออนส์สากล อย่างน้อย 1 กิจกรรม
  2. ทำกิจกรรมด้านส่งเสริมสาธารณสุขและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างน้อย 1 กิจกรรม
  3. ทำกิจกรรมด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
  4. ทำกิจกรรมด้านสารานุกรมไทย อย่างน้อย 1 กิจกรรม
  5. สนับสนุน L.C.I.F
 3. ด้านการจัดการองค์กร (ทำครบทุกข้อ)

  1. สโมสรต้องส่งเงินค่าบำรุง และภาระทางการเงินที่มีต่อสโมสรไลออนส์สากล ไลออนส์ภาครวม 310 และภาค 310-เอ 2 งวดที่ 1 ภายในเดือนสิงหาคม 2564 งวดที่ 2 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  2. สโมสรส่ง Key Officers เข้าอบรมพัฒนาผู้นำในระดับภาค หรือ ภาครวม หรือ สากล หรือผ่านทาง webinar หรือ Lions Learning Center หรือหลักสูตร CQI อย่างน้อย 1 ระดับ (Key Officers : นายกสโมสร นายกสโมสรเพิ่งผ่านพ้น อุปนายกสโมสรที่ 1-2 เลขาธิการสโมสร เหรัญญิกสโมสร ปธฝ.กิจกรรมบริการ ปธฝ.สื่อสารการตลาด และปธฝ.สมาชิกภาพ
  3. พัฒนาสโมสรให้เข้มแข็งตามหลัก Club Quality Initiative (CQI)
 4. ด้านการสื่อสารและการตลาด (ทำครบทุกข้อ)

  1. สโมสรใช้สื่อท้องถิ่นหรือ MyLion หรือ Social Media อื่นๆ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสโมสร
  2. สโมสรรายงานกิจกรรม (MA. Report) ผ่านทาง MyLion และรายงานสมาชิกภาพ (MM. Report) ผ่านทาง MyLCI

ส่วนที่ 2

เลือกทำอย่างน้อย 7 ข้อ

 1. นายกสโมสร เลขาธิการสโมสร เหรัญญิกสโมสร อุปนายกสโมสรคนที่ 1 ปธฝ.กิจกรรมบริการ อย่างน้อย 3 คน ร่วมประชุมเขต ครบ 3 ครั้ง
 2. นายกสโมสร เลขาธิการสโมสร และเหรัญญิกสโมสร ร่วมประชุมภาค ครบ 4 ครั้ง
 3. นายกสโมสร เลขาธิการสโมสร และเหรัญญิกสโมสร ปีบริหาร 2564-2565 เข้ารับการอบรมคณะกรรมการบริหารจากทางภาค
 4. นายกสโมสร เลขาธิการสโมสร และเหรัญญิกสโมสรลงทะเบียนและเข้าร่วมการประชุมใหญ่ไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศไทย ครั้งที่ 56 จังหวัดเชียงใหม่
 5. <
 6. นายกสโมสรลงทะเบียนการประชุมไลออนส์สากล ครั้งที่ 104 ประเทศแคนาดา
 7. จัดพิธีสดุดีนายกสโมสรเพิ่งผ่านพ้นและรำลึกถึงอดีตนายกสโมสรในปีบริหาร
 8. สนับสนุนพิธีสดุดีผู้ว่าการภาคเพิ่งผ่านพ้น และรำลึกถึงอดีตผู้ว่าการภาค
 9. ส่ง Year Plan ให้ภาค ภายในเดือนสิงหาคม
 10. จัดทำงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี ของสโมสร ส่งภาคภายในเดือน สิงหาคม 2564
 11. ส่ง P.U. 101 ถึงสำนักงานภาค ภายในเดือนเมษายน 2565

รายละเอียดกิจกรรมบริการในด้านต่างๆ

กิจกรรม 5 ด้าน ตามนโยบายสโมสรไลออนส์สากล

 1. กิจกรรมต่อต้านโรคเบาหวาน
 2. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 3. กิจกรรมบรรเทาความหิวโหย
 4. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยด้านสายตา หรือ SIGHT FOR KID
 5. กิจกรรมป้องกันหรือช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งหรือมะเร็งในเด็ก

กิจกรรมส่งเสริมสาธารณสุขและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 1. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยฉุกเฉิน (LIONS ALERT)
 2. กิจกรรมกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภาค 310-เอ2
 3. กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
 4. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยและรณรงค์ต่อต้าน H.I.V.
 5. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยทุพพลภาพและผู้ชรา
 6. กิจกรรมโครงการขาเทียม
 7. กิจกรรมไตเทียม
 8. กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 9. กิจกรรมทันตกรรมและสุขภาพพลานามัยในช่องปาก
 10. กิจกรรมส่งเสริมสภากาชาดไทย
 11. กิจกรรมพิทักษ์รักษาหูและการได้ยิน
 12. กิจกรรมต้านภัยหนาว

กิจกรรมเพื่อเยาวชน

 1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเยาวชน/แคมป์เยาวชน
 2. กิจกรรมลีโอ
 3. กิจกรรมให้บริการช่วยเหลือเด็ก
 4. กิจกรรมโครงการ Lions Quest
 5. กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา
 6. กิจกรรมประกวดบทความและวาดภาพโปสเตอร์เพื่อสันติภาพ
 7. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 8. กิจกรรมจักรยานยืมเรียน
 9. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 10. กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก

ด้านสารานุกรมไทย

 1. จัดซื้อหนังสือสารานุกรมไทยในนามสมาชิกหรือสโมสรเพื่อมอบให้โรงเรียน
 2. สนับสนุนการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย
 3. เป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนเพื่อให้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
 4. สนับสนุนการประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยฯ
 5. จัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยฉบับพระราชทานอย่างสมพระเกียรติ

คณะกรรมการประกอบด้วย

รองผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310-เอ2 ท่านที่ 1 ประธานคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหารภาคเป็นกรรมการ
 • ระยะเวลาพิจารณาเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2564 ถึง 1 กรกฎาคม 2565
 • การส่งรายงานสมาชิกภาพ M.M.Report ให้ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้นๆ
 • สโมสรจะได้รับรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมระดับต่างๆ ยอดสมาชิกจะต้องไม่ติดลบ
 • ผู้รับรางวัลทุกท่านต้องไม่ติดค้างเงินค่าบำรุงสโมสรค่าบำรุงภาคหรือเงินอุดหนุนใดๆ ของไลออนส์
 • รายงานต้องมีรูปถ่ายที่ชัดเจนมีเครื่องหมายไลออนส์ หรือ คณะกรรมการภาค 310-เอ2 เป็นผู้รับรอง
 • กิจกรรมใดไม่มีรูปถ่ายให้นายกทำรายงานพร้อมแนบสำเนาเอกสารส่งภาค

ข้อกำหนดการมอบโล่รางวัลและรางวัลพิเศษ

 1. สโมสรยอดเยี่ยมระดับ Platinum (Platinum Excellence Award)

  สโมสรต้องทำกิจกรรมครบในส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2

  รางวัลที่ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ

 2. สโมสรยอดเยี่ยมระดับ Gold (Golden Excellence Award)

  สโมสรต้องทำกิจกรรมครบในส่วนที่ 1 หรือทำตามเป้าหมาย 5 ด้านตามความสามารถของสโมสรครบถ้วน

  รางวัลที่ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ

 3. รางวัลชมเชย (Silver Award)

  สโมสรต้องทำกิจกรรมในส่วนที่ 1 อย่างน้อย 3 ด้าน

  รางวัลที่ได้รับ โล่ประกาศเกียรติคุณ

 4. รางวัลสมาชิกภาพ

  1. ก่อตั้งสโมสรไลออนส์ใหม่ 1 สโมสร
   • รับโล่เกียรติยศขยายสโมสร
   • เครื่องหมายเกียรติยศขยายสโมสรประดับธงสโมสร (สากล)
   • ไกด์ดิ้งไลออนส์รับรางวัล ของที่ระลึกสัญลักษณ์ไลออนส์ พร้อมโล่เกียรติยศ
  2. ก่อตั้งสโมสรลีโอ
   • รับโล่เกียรติยศขยายสโมสรลีโอ
   • เครื่องหมายเกียรติยศขยายสโมสรประดับธงสโมสร (สากล)
   • ไกด์ดิ้งสโมสรลีโอ รับรางวัล รับเสื้อสามารถสัญลักษณ์ไลออนส์ พร้อมโล่เกียรติยศ
  3. รางวัลเพิ่มสมาชิกไลออนส์ใหม่
   • สมาชิกแนะนำสมาชิกใหม่สุทธิ 2 ท่านขึ้นไป รับเสื้อสามารถสัญลักษณ์ไลออนส์ พร้อมโล่เกียรติยศ
   • สมาชิกแนะนำสมาชิกใหม่สุทธิ 5 ท่านขึ้นไป รับเข็มทองคำแท้สัญลักษณ์ไลออนส์ พร้อมโล่เกียรติยศ
   • สมาชิกแนะนำสมาชิกใหม่สุทธิ 10 ท่านขึ้นไป รับเข็มทองคำแท้สัญลักษณ์ไลออนส์ฝังเพชร พร้อมโล่เกียรติยศ
   • สมาชิกแนะนำสมาชิกใหม่สุทธิ 20 ท่านขึ้นไป รับเข็มทองคำแท้สัญลักษณ์ไลออนส์ น้ำหนัก 50 สตางค์ พร้อมโล่เกียรติยศ

   ** ทั้งนี้สมาชิกใหม่ต้องมีสมาชิกภาพ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หรือการประชุมภาค ครั้งที่ 1/2565-2566

  4. รางวัลการกลับคืนสถานภาพสมาชิก
   • ***สโมสรที่มีสมาชิกจำนวน 20 คนขึ้นไป และไม่มีสมาชิกลาออก (Drop) สมาชิกนับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 หรือการประชุมภาคฯ ครั้งที่ 1/2565-2566 นายกสโมสรได้รับ รางวัลโล่เชิดชูเกียรติสัญลักษณ์ LIONS
 5. รางวัลการรักษาสมาชิกภาพ

  ***สโมสรที่มีสมาชิกจำนวน 20 คนขึ้นไป และไม่มีสมาชิกลาออก (Drop) สมาชิกนับถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 หรือ การประชุมภาค ครั้งที่ 1/2564-2565 นายกสโมสรได้รับ รางวัลโล่เชิดชูเกียรติสัญลักษณ์ LIONS + เสื้อสามารถ