เปรียบเทียบจำนวนกิจกรรม 5 ด้านสากลแต่ละเดือน

Chart...
เดือน ปีบริหาร 2561-2562 ปีบริหาร 2562-2563
ก.ค. 8 0
ส.ค. 49 32
ก.ย. 28 3
ต.ค. 35 35
พ.ย. 8 32
ธ.ค. 1 9