หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารสโมสร

 1. คณะกรรมการบริหารสโมสรรับผิดชอบบริหารงานตามนโยบาย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากสโมสรโดยมีคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ปฏิบัติ กิจกรรมใหม่ๆ และนโยบายของสโมสรจะต้องผ่านการพิจารณา และปรับปรุงโดยคณะกรรมการบริหารสโมสร ก่อนที่จะนำเสนอต่อสมาชิกของสโมสร เพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมประจำเดือนหรือการประชุมวาระพิเศษของสโมสร
 2. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายของสโมสรทุกกรณี แต่จะต้องไม่สร้างหนี้สินเกินกว่ารายได้ของสโมสรที่จะได้รับ หรือจะต้องไม่เบิกจ่ายเงินกองทุนของสโมสร สำหรับวัตถุประสงค์ที่ขัดกับกิจกรรมและนโยบายที่สมาชิกของสโมสรได้กำหนดไว้
 3. มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข ลบล้างหรือเลิกล้มการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้หนึ่งผู้ใดในสโมสร
 4. ให้มีการตรวจสอบสมุดบัญชี บัญชีต่าง ๆ และการปฏิบัติงานของสโมสรรายปี หรือกระทำบ่อย ๆ กี่ครั้งก็ได้หากเห็นสมควร และอาจจะให้กรรมการบริหารหรือคณะกรรมการใด ๆ หรือสมาชิกของสโมสรที่ได้รับมอบหมายให้ถือเงินทุนของสโมสร จัดทำบัญชีหรือให้ได้รับการตรวจสอบบัญชีนั้นด้วย สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดของสโมสรที่มีสถานภาพสมบูรณ์ย่อมจะขอตรวจรายงานการเงินการสอบบัญชี หรือบัญชีใด ๆ ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมได้
 5. โดยการแนะนำของเหรัญญิกสโมสร ให้มีอำนาจเลือกธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเป็นธนาคารซึ่งสโมสรจะนำเงินไปฝาก
 6. มีอำนาจแต่งตั้งให้บริษัทประกันภัยบริษัทใดบริษัทหนึ่ง จัดทำกรมธรรม์ประกันความซื่อสัตย์กับกรรมการบริหารสโมสร
 7. จะต้องไม่อนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้เงินรายได้สุทธิของโครงการหรือกิจกรรมที่ได้มาจากการหาทุนจากสาธารณะเป็นค่าใช้จ่ายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงาน
 8. จะต้องขออนุมัติด้านกิจกรรมใหม่ หรือนโยบายใหม่ต่อคณะกรรมการฝ่าย หรือคณะกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อศึกษาและให้คำแนะนำก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
 9. จะต้องเสนอชื่อ และแต่งตั้งคณะผู้แทนพร้อมทั้งผู้แทนสำรองของสโมสร โดยได้รับการอนุมัติจากสโมสร ในการประชุมใหญ่ของภาค ภาครวม และของไลออนส์สากล
 10. จะต้องจัดให้มีบัญชีการเงินแยกกันอย่างน้อยที่สุดสองบัญชี ตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
  บัญชีแรก (บัญชีบริหาร) เพื่อบันทึกเงินในการบริหาร เช่น ค่าบำรุง ค่าปรับของเทลทวิสเตอร์ กับเงินทุนที่หาได้ภายในสโมสร
  บัญชีที่สอง (บัญชีกิจกรรม) เป็นบัญชีการเงินที่หามาได้จากการขอความสนับสนุนจากบุคคลทั่วไป เพื่อทำกิจกรรมหรือสวัสดิการสาธารณะ การเบิกจ่ายบัญชีเช่นนี้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อ (7)