การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสร

ผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสโมสร นอกจากตำแหน่งนายกสโมสรที่เพิ่งผ่านพ้นจะต้องได้รับการเลือกตั้งโดยวิธีการดังนี้

  1. สโมสรจะต้องจัดให้มีการประชุมเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสโมสรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่การประชุม และส่งไปรษณีย์ให้สมาชิกของสโมสรทุกคนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน ก่อนวันประชุม
  2. นายกสโมสรเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหานี้จะเป็นผู้เสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสโมสร แต่ละตำแหน่งในการประชุมเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งนี้อาจจะมีสมาชิกเสนอชื่อผู้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสโมสรเพิ่มเติมในปีต่อไปในทุกตำแหน่งในที่ประชุมอีกก็ได้ และคณะกรรมการสรรหาจะต้องจัดให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้มีการแถลงนโยบายในวันที่ประชุมได้
  3. ถ้าในระหว่างที่มีการประชุมเสนอชื่อผู้รับเลือกตั้งไปแล้วและการประชุมเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ผู้ใดรับการเสนอชื่อผู้ใดผู้หนึ่งไม่สามารถจะรับตำแหน่งซึ่งได้รับการเสนอชื่อด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งก็ตาม คณะกรรมการสรรหาชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งจะต้องเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเข้ารับตำแหน่งเพิ่มเติมไปในการประชุมเลือกตั้งด้วย
  4. จะต้องจัดให้มีการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่อย่างช้าภายในวันที่ 15 เมษายน ของทุกปี โดยคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นผู้กำหนดวันเวลาและสถานที่ประชุม และเลขาธิการสโมสรจะต้องแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบเป็นลายลักษณ์อัตษรล่วงหน้าอยางน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการประชุม โดยจะให้มีผู้ส่งไปให้หรือโดยส่งทางไปรษณีย์ก็ตาม ในหนังสือแจ้งนั้นจะต้องมีชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมเสนอชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งให้เข้ารับเลือกตั้งทั้งหมด และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 3 ข้างต้น ให้มีคำชี้แจงว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเหล่านั้นสมควรได้รับการออกเสียงเลือกตั้งในการประชุมเลือกตั้งที่จะมีขึ้น การจะเสนอชื่อผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งอีกในการประชุมเลือกตั้งจะกระทำมิได้
  5. สโมสรจะต้องทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารสโมสรทุกคนทุกปีเว้นแต่กรรมการอำนวยการและให้เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กรกฎาคม เป็นเวลา 1 ปี จากวันที่ดำรงตำแหน่ง
  6. สโมสรจะต้องทำการเลือกตั้งกรรมการอำนวยการครึ่งหนึ่งของจำนวนที่มีอยู่ทุกปี และกรรมการอำนวยการที่ได้รับการเลือกตั้งแล้วนี้ จะดำรงตำแหน่งในวันที่ 1 กรกฎาคม หลังจากการเลือกตั้ง กับอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี จากวันที่ได้รับตำแหน่งหรือจนกว่ามีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วนมารับหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีการเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อมีการก่อตั้งสโมสรใหม่และใช้ธรรมนูญกับข้อบังคับนี้ให้เลือกตั้งกรรมการอำนวยการจำนวนครึ่งหนึ่งให้อยู่ในตำแหน่ง 2 ปี กับอีกครึ่งหนึ่งให้อยู่ในตำแหน่ง 1 ปี
  7. การเลือกตั้งให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนจากสมาชิกที่มาประชุม และมีคุณสมบัติที่จะออกเสียงได้ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
  8. การให้ออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหารของสโมสรนี้ไม่ว่าตำแหน่งใด อาจจะถูกให้ออกจากตำแหน่งได้ เมื่อกรรมการท่านนั้นได้ขาดการเป็นสมาชิกภาพอันสมบรูร์ของสโมสรหรือสมาชิกจำนวนสองในสาม (2/3) ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสโมสร พิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรและออกเสียงลงมติให้ออกจากตำแหน่งนั้น และโดยบทบัญญัติหมวด 10 ตำแหน่งว่างให้คณะกรรมการบริหารสโมสรจัดการเสนอชื่อผู้เข้ารับตำแหน่งแทนหรือจนกว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งและมีคุณสมบัติครบถ้วนมารับหน้าที่ต่อไปจนหมดวาระ