ความหิวโหย (Hunger)

เราให้บริการเพื่อมนุษย์มีความอยู่ดีกินดี เราพบว่าวิกฤตการณ์ความหิวโหยและอาหารการกินทั่วโลกมีผลต่อชุมชนอย่างไร และเชื่อว่าการทำให้ชุมชนมีความอยู่ดีกินดีที่แท้จริงนั้นขึ้นอยู่กับความเจริญรุ่งเรืองของสมาชิก


เรียนรู้ (Learn)

ข้อเท็จจริงเรื่องความหิว

ประชาชน 815 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากความหิว (ข้อมูลปี 2559 จากจำนวนประชากรโลก 11%)
เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 155 ล้านคนเป็นมีการเจริญเติบโตที่ด้อยกว่าปกติเนื่องจากการขาดสารอาหารเป็นเวลานาน
1/3 ของการผลิตอาหาร ในแต่ละปีจะสูญหายหรือสูญเปล่า ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
ผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ 33% เป็นโรคโลหิตจาง

ค้นพบ (Discover)

แผนการทำงาน

ไลออนส์และลีโอส์ให้บริการเพื่อคนมีความอยู่ดีกินดีและรู้ว่าวิกฤตการณ์ความหิวโหยและภาวะโภชนาการของโลกมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างไร เราเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับความเจริญรุ่งเรืองของสมาชิก

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเรา

มั่นใจว่าสมาชิกของชุมชนทุกคนมีอาหารที่เพียงพอ และโภชนาการที่ดี


ดำเนินการ (Act)

สำรวจจากโครงการที่สากลแนะนำ โดยทำตามแผนโครงการบริการ (Service Project Planners) และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ไลออนส์และสโมสร มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านความหิวในชุมชน

ประเภทกิจกรรมเกี่ยวกับความหิว

การรวบรวมอาหารเพื่อส่งมอบให้กับองค์กรอาหาร (Food Collection Initiative)


การมอบอาหารให้กับชุมชนโดยตรง (Direct Food Service)


การเลี้ยงอาหารเช้าให้กับเยาวชน (Children’s Nutrition Breakfast)เฉลิมฉลอง (Celebrate)

เรื่องราวของเราคือความหวัง

การบริการของไลออนส์และลีโอส์ สร้างความแตกต่างในชุมชนทั่วโลก