จำนวนประชาชนที่ให้บริการรายเดือน

Chart...
ปี/เดือน เบาหวาน สิ่งแวดล้อม หิวโหย มะเร็งในเด็ก สายตา อื่นๆ
2562-07 0 0 368 300 0 61
2562-08 400 5270 3,745 0 0 2,290
2562-09 1,121 1,840 4,470 0 120 1,310
2562-10 293 705 2,610 51 219 3,228
2562-11 0 0 500 0 100 4,150
2562-12 0 0 0 0 0 120