การเลือกตั้ง และขั้นตอนการเลือกตั้งออนไลน์

ขั้นตอนการเลือกตั้งออนไลน์

 1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00น. -13.00น. ผู้แทนทุกท่านต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนในการ ใช้สิทธิ์ด้วยวิธีการส่งสติ๊กเกอร์ทางไลน์โอเพนแชท "การเลือกตั้งออนไลน์ภาค 310-เอ2" หลังจากหมด เวลาดังกล่าวทางคณะกรรมการเลือกตั้งจะบล็อกผู้แทนที่ไม่ได้ยืนยันตัวตน ดังนั้นผู้แทนที่ไม่ได้ยืนยัน ตัวตนจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง
 2. เมื่อถึงวาระการเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการสิทธิบัตรรายงานจำนวนผู้แทนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนผู้แทนที่แลกสิทธิบัตร
 3. ประธานคณะกรรมการรับและเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งผู้ว่าการภาคฯ และรองผู้ว่าการภาค 310-เอ2 คนที่ 1 และคนที่ 2 กล่าวรายงาน
 4. ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศจำนวนผู้แทนที่กดยืนยันตัวตนในการใช้สิทธิ์ และอธิบาย รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
 5. ผู้สมัครรับเลือกตั้งรองผู้ว่าการภาคฯ คนที่ 2 รองผู้ว่าการภาคฯ คนที่ 1 และผู้ว่าการภาคฯ รวมถึง ผู้สนับสนุนแสดงวิสัยทัศน์ตามลำดับ (ผู้สนับสนุนพูดก่อน 3 นาที ผู้สมัคร 5 นาที)
 6. ผู้แทนลงคะแนนรับรอง การแก้ไขธรรมนูญ การแก้ไขข้อบังคับสภาภาครวมฯ การเลือกตั้ง รองผู้ว่า การภาคท่านที่ 2 รองผู้ว่าการภาคท่านที่1 และผู้ว่าการภาค ตามลำดับ
 7. เมื่อการเลือกตั้งทั้งหมดเสร็จสิ้น กรรมการเลือกตั้งแจ้งผลคะแนนให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ทราบ
 8. ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งถามในที่ประชุมที่นับคะแนนว่ามีผู้ใดทักท้วงหรือไม่ ถ้าไม่มีการทักท้วง ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
กติกาการเลือกตั้ง
 1. การลงคะแนนแต่ละหัวข้อมีเวลาให้ผู้แทนกดโหวตครั้งละ 3 นาที กรณีโหวตเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่ กำหนด จะทำการปิดโหวตทันที
 2. ให้ผู้แทนลงคะแนนโดยการกดโหวตทางไลน์โอเพนแชท "การเลือกตั้งออนไลน์ภาค 310-เอ2" โดยการ กด "โหวตเลย" หรือ "Vote Now" จากนั้นกดเลือก "รับรอง" "ไม่รับรอง" หรือ "งดออกเสียง" อย่างใด อย่างหนึ่งเท่านั้น ในส่วนของการแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับของสภาภาครวม และกด "เลือก" ไม่เลือก" หรือ "งดออกเสียง" อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น สำหรับการเลือกตั้ง รองผู้ว่าการภาค คนที่ 2 รองผู้ว่าการภาค คนที่ 1 และผู้ว่าการภาค
 3. ห้ามผู้แทนแคปชั่นหน้าจอว่าตนเองโหวตอะไร หรือพิมพ์แชทว่าตนเองเลือกอะไร ลงในช่องโอเพน แชทการเลือกตั้งออนไลน์ภาค 310-เอ2 รวมถึงช่องทางอื่นๆ โดยเด็ดขาด หากคณะกรรมการเลือกตั้ง พบเจอการกระทำดังกล่าว ต้องยุติการโหวตในหัวข้อนั้นและทำการโหวตใหม่
 4. กรณีผู้แทนไม่กดโหวตในเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้แทนไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์
 5. หากผู้สมัครหรือสมาชิกประสงค์ร้องเรียนเกี่ยวกับผลคะแนนการเลือกตั้ง สามารถร้องเรียนพร้อม หลักฐานได้ก่อนมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการ
 6. กรณีมีปัญหา หรือ ข้อทักท้วง เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งให้ยึดถือคำตัดสินหรือการวินิจฉัยของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ :

 1. คณะกรรมการจัดการประชุมจะทำการซ้อมการประชุมออนไลน์และการเลือกตั้งออนไลน์ให้กับสมาชิกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. และวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 19.00 - 21.00 น.