การก่อตั้งสโมสรไลออนส์ไลออนส์สากล (Lions Clubs)

ตามธรรมนูญไลออนส์สากล มาตรา 3 ข้อ 2 กำหนดให้ผู้ว่าการภาคเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้น เพื่อให้บริการในเขตเทศบาล อำเภอ จังหวัด หรือท้องที่ซึ่งเทียบเท่าที่ทางราชการรับรอง ซึ่งผู้ว่าการภาคพิจารณาเห็นเหมาะสม กับจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสโมสรไลออนส์สากลด้วย

ตามมาตรา 3 ข้อ 3 บัญญัติให้สโมสรไลออนส์ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ มีชื่อตามชื่อท้องที่หรือท้องที่เทียบเท่าที่ทางราชการรับรอง (อำเภอ จังหวัด) ซึ่งสโมสรนั้นตั้งอยู่ ถ้าในท้องที่ใดมีสโมสรไลออนส์มากกว่า 1 สโมสร สโมสรไลออนส์อื่นๆ อาจใช้ชื่ออื่นผนวกต่อท้ายชื่อสถานที่ตั้งสโมสรให้เห็นว่าเป็นอีกสโมสรหนึ่งต่างออกไปก็ได้

สโมสรไลออนส์ที่ตั้งขึ้นและได้การรับรองสถานภาพ (Charter Member) ไม่น้อยกว่า 20 คน และแต่ละคนจะเต้องเสียค่าธรรมเนียมการเข้ามาเป็นสมาชิกของสโมสรที่จะก่อตั้งขึ้น (Entrance Fee) ท่านละ 30 เหรียญสหรัฐ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกจะเสียเพียงครั้งเดียว) และเมื่อเป็นสมาชิกแล้วจะต้องเสียค่าลำรุงรายปีตามอัตราที่กำหนด

การเข้าเป็นสมาชิกของสโมสรไลออนส์

สมาชิกของสโมสรไลออนส์ เรียกว่า “ไลออน” (Lion) ตามธรรมนูญของสโมสรไลออนส์ฉบับมาตรฐาน มาตรา 3 ข้อ 5 กำหนดว่า “สมาชิกภาพของสโมสรไลออนส์นี้จะเป็นได้โดยการรับเชิญจากสโมสรเท่านั้น” และก่อนที่สโมสรจะเชิญผู้ใดเข้ามาเป็นสมาชิกจะต้องมีสมาชิกปัจจุบันของสโมสรผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนำ โดยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกต่อประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ประธานฝ่ายสมาชิกาพจะเสนอชื่อผู้นั้น เพื่อให้ที่ประชุมสโมสรพิจารณาอนุมัติ ต่อจากนั้นนายกสโมสรจึงเป็นผู้ทำหน้าที่เชื้อเชิญและกระทำพิธีรับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่เป็นทางการ โดยมีสมาชิกผู้เสนอชื่อเป็นผู้แนะนำ (Sponsor Lion)

คุณสมบัติของสมาชิกสโมสรไลออนส์

ตามข้อ 1 มาตรา 3 แห่งธรรมนูญสโมสรไลออนส์ฉบับมาตรฐาน ผู้ที่จะได้รับเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. มีอายุบรรลุนิติภาวะ
  2. มีความประพฤติดีไม่มีชื่อเสียงเสียหายในสังคม
  3. สามารถเข้าสังคมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีใจเป็นกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  4. มีส่วนเกินของชีวิต ไม่เดือดร้อนเรื่องการเงิน

แต่ในการวินิจฉัยกลั่นกรองของประธานฝ่ายสมาชิกภาพของสโมสรมักจะได้พิจารณาถึงนิสัยใจคอว่า ผู้นั้นมีศรัทธาในอุดมการณ์ของ ไลออนส์กับกิจกรรมของสโมสร และมีความเสียสละในการทำประโยชน์ให้สงคม หรือประเทศชาติโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่เพียงใดด้วย