การประชุมสโมสรไลออนส์สากล

 1. การประชุมสามัญประจำเดือน (Regular Meeting)

  ตามธรรมนูญของสโมสรไลออนส์ฉบับมาตรฐาน มาตรา 11 ข้อ 1 กำหนดว่าให้มีการประชุมตามปกติของสโมสรไลออนส์เป็นประจำเดือนๆละ 1 ครั้ง ตามเวลาและสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสโมสรเป็นผู้เสนอแนะ และที่ประชุมสโมสรได้อนมัติแล้ว

  วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนของสโมสร จะต้องแจ้งให้ภาคและสโมสรไลออนส์สากลรายงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะต้องแจ้งให้ภาคและสโมสรไลออนส์สากลทราบด้วยทุกครั้งเช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อประกาศให้สโมสรอื่นๆทราบ เพราะอาจจะมีสมาชิกของสโมสรอื่นมาเข้าร่วมการประชุมด้วย

 2. การประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสร (Board Meeting)

  คณะกรรมการบริหารสดมสรจะต้องมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อพิจารณาปัญหาต่างๆ ในการบริหารสโมสร (ธรรมนูญสโมสรไลออนส์ฉบับมาตรฐาน มาตรา 8 ข้อ 2) สำหรับวันและสถานที่ประชุมที่คณะกรรมการบริหารสโมสรจะกำหนดนั้น จะเป็นสถานที่และวันเดียวกัน แต่ก่อนเวลากับการประชุมประจำเดือนก็ได้

 3. การประชุมพิเศษ (Special Meeting)

  ตามธรรมนูญของสโมสรไลออนส์ฉบับมาตรฐาน มาตรา 8 ข้อ 3 และมาตรา 11 ข้อ 2 หากมีกรณีที่จะต้องมีการพิจารณาโดยรีบด่วน นายกสโมมสรหรือคณะกรรมการบริหารสโมสร อาจจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารสดมสร หรือการประชุมประจำเดือนเป็นพิเศษก็ได้ แต่จะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน

 4. การประชุมใหญ่ประจำปีของสโมสร

  สโมสรไลออนส์จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปีของสโมสรในเดือนมิถุนายนของทุกปี ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งคณะกรรมการบริหารสดมสรกำหนด (มาตรา 11 ข้อ 4 ของธรรมนูญสดมสรไลออนส์ฉบัยมาตรฐาน) ในการประชุมใหญ่นี้ให้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการซึ่งกำลังจะพ้นหน้าที่ และมีการสถานปนาคณะกรรมการบริหารสโมสรที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ด้วย

 5. การฉลองวันครบรอบการรับบัตรชาร์เตอร์ของสโมสร

  ตามธรรมนูญของสโมสรไลออนส์ฉบับมาตรฐาน มาตรา 11ข้อ 3 ได้กำหนดว่า สโมสรอาจจัดให้มีการประชุมฉลองวันครบรอบวันรับบัตรชาร์เตอร์จากสมาคมสโมสรไลออนส์สากลของสโมสรทุก 5 ปี ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องจัดให้มีการเน้นถึงวัตถุประสงค์และจรรยาบรรณของไลออนส์ กับประวัติความเป็นมาของสโมสรไลออนส์เป็นพิเศษด้วย

การเข้าร่วมประชุม

ไลออนทุกคนมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของสโมสรทุกครั้ง

ตามธรรมนูญของสโมสรไลออนส์ฉบับมาตรฐาน มาตรา 6 ข้อ 3 กำหนดว่าถ้าสมาชิกสามัญขาดการประชุมประจำเดือนของสโมสร 3 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่ได้แจ้งเหตุผลอันสมควรให้ประธานกรรมการฝ่ายการดูแลการเข้าร่วมประชุม หรือเลขาธิการสโมสรทราบ อาจถูกตณะกรรมการบริหารสโมสรพิจารณาปลดออกจากสมาชิกได้

แต่สมาชิกที่ขาดการประชุมมีโอกาสจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อชดเชยวันที่ขาดประชุม (Make Up)ได้ก่อน หรือหลังวันที่ขาดการประชุมไม่เกิน 6 วัน ตามกรณีต่างๆดังต่อไปนี้ (ซึ่งเมื่อได้ปฏิบัติแล้วถือว่าไม่ขาดการประชุม) คือ

 1. ร่วมประชุมกับสโมสรอื่นไม่ว่าเป็นการประชุมตามปกติหรือพิเศษ
 2. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสโมสร
 3. เข้าร่วมประชุมซึ่งจัดโดยสมาชิกของสโมสร และการร่วมกระกิจกรรมของสโมสร
 4. ร่วมประชุมกับกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสโมสร
 5. เข้าร่วมการประชุมเขต
 6. เข้าร่วมการประชุมภูมิภาค
 7. เข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีของภาค ภาคพื้นหรือไลออนส์สากล หรือการประชุมใดๆที่เป็นการประชุมของไลออนส์
 8. ไปเยี่ยมสำนักงานใหญ่ไลออนส์สากล สำนักงานไลออนส์ภาค หรือในรัฐนอกประเทศตนเป็นสมาชิก ในกรณีนี้จะต้องแสดงบัตรเยี่ยม (Visitor Card) ของสโมสรหรือสำนักงานที่ไปเยี่ยมด้วย
 9. ป่วยเจ็บซึ่งไม่สามารถจะเข้าประชุมได้ โดยมีหลักฐานมาแสดง
 10. จำเป็นจะต้องขาดการประชุม เนื่องจากการเข้ารับราชการทหารหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งคณะกรรมการบริหารสโมสรอนุญาตให้ยกเว้นการเข้าประชุมได้
 11. มีความจำเป็นต้องไปประกอบอาชีพที่อื่นเป็นระยะเวลานาน โดยไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้