ธรรมนูญและข้อบังคับสโมสรไลออนส์

ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรไลออนส์สากล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 1. ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสรไลออนส์สากล (The International Assosiciation of Lions Clubs Consititution and By-Laws)
 2. ธรรมนูญและข้อบังคับของภาค (ทั้งภาคที่ยังไม่สมบูรณ์ ภาคเดี่ยวและภาครวม) (Provisional Single and Multiple District Consititution and By-Laws)
 3. ธรรมนูญและข้อบังคับของสโมสร (Lions Clubs Consititution and By-Laws)

ธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล เป็นธรรมนูญและข้อบังคับแม่บท ส่วนธรรมนูญของภาคและของสโมสรไลออนส์นั้น สมาคมฯ ได้ออกเป็นแบบมาตรฐานไว้ให้ ซึ่งหากมีการก่อตั้งภาค หรือภาครวม หรือสโมสรไลออนส์ ก็นำมาใช้เป็นหลัก แล้วดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ขัดกับหลักการในธรรมนูญและข้อบังคับฉบับมาตรฐาน

ธรรมนูญและข้อบังคับของไลออนส์ เป็นข้อกำหนดสำหรับให้สโมสรไลออนส์ และสมาชิกของสโมสรถือเป็นหลักปฎิบัติในธรรมนองเดียวกันทุกสโมสร องค์ประกอบที่สำคัญของธรรมนูญ และข้อบังคับของสโมสรไลออนส์ คือ

 1. การกำหนดชื่อ สัญลักษณ์ของสมาคม และสโมสร กับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง (Purposes Objectives)
 2. การจัดรูปองค์กร (Organization) ของสโมสรไลออนส์ภาค (District) และสโมสรไลออนส์ (Lions Club)
 3. การกำหนดคุณสมบัติ ประเภทของสมาชิก วิธีการที่จะรับเข้าเป็นสมาชิก และการปลดออกจากสมาชิกภาพของสโมสร สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
 4. การกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการบริหาร (Officers) และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ (Standing Committee) วิธีการเลือกตั้งกรรมการบริหาร และแต่งตั้งคณะกรรมการประจำฝ่าย ระยะเวลาในตำแหน่ง ตลอดจนอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
 5. การจัดการประชุมสามัญ และการจัดการประชุมใหญ่ประจำปี (Convention) การจัดทำกิจกรรม (Activities)
 6. การกำหนดค่าเข้าเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์ (Entrance Fee) ค่าบำรุงประจำปี (Due) ของสโมสรภาค และสโมสรไลออนส์สากล กับวิธีเรียกเก็บ
 7. กำหนดวิธีควบคุมการใช้จ่ายการจัดทำบัญชี และการเงินของสมาคม หรือสโมสร ตลอดจนการกำหนดปีการเงิน (fiscal year) ของไลออนส์
 8. วิธีการที่จะแก้ไขธรรมนูญและข้อบังคับ