การก่อตั้งสโมสรไลออนส์ในประเทศไทย

ประมาณกลางปี พ.ศ.2500 ไลออน เอ็ช. ปันโคล ซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมสโมสรไลออนส์สากล ประจำภาคเอเซียตะวันตก และมีสำนักงานประจำอยู่ที่นครบอมเบย์ ประเทศอินเดีย ได้เดินทางเข้ามาประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะมาหาทางดำเนินการก่อตั้งสโมสรไลออนส์ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13 ก.พ. 2502 ได้จดทะเบียนก่อตั้งสโมสรกับไลออนส์สากล ใช้ชื่อสโมสรว่า “สโมสรไลออนส์แห่งกรุงเทพฯ” โดยมี ดร.บุญรอด บิณฑสัณฑ์ เป็นนายกคนแรก

 

ในปี 2507 ได้ก่อตั้งสโมสรที่ 2 คือ สโมสรไลออนส์ชลบุรี ปี พ.ศ.2509 ไลออนส์สากลขอให้สโมสรไลออนส์เวียดนามใต้ ซึ่งมีอยู่ 6 สโมสร มาอยู่รวมกับไลออนส์ในสังกัดประเทศไทย รวมเป็น 14 สโมสร และแต่งตั้ง ไลออน ม.จ.อาชวดิศ ดิศกุล เป็นผู้ว่าการภาค 310 ในปี พ.ศ.2511 ภาค 310 ชั่วคราว เพิ่มสโมสรเป็น 22 สโมสร จึงได้ขอเปลี่ยนสถานะจากภาค 310 ชั่วคราว มาเป็น ภาค 310 และ ไลออน ม.จ.อาวชดิศ ดิศกุลได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการภาค

 

สมาคมสโมสรไลออนส์สากล ได้จดทะเบียนเป็นองค์การสากลโดยชอบด้วยกฎหมาย ณ สหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองจากประเทศต่างๆ ที่สโมสรไลออนส์ตั้งอยู่ ซึ่งตั้งขึ้นตามธรรมนูญของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล จึงมีฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากล และ สำหรับสมาชิกของแต่ละสโมสรไลออนส์ ก็มีฐานะเป็นสมาชิกของสมาคมสโมสรไลออนส์สากลทุกคน